Projectes europeus per a ONG

map_europeLa Unió Europea, sovint percebuda com un ens llunyà i complicat, inverteix molts esforços a ser propera a la ciutadania i a les organitzacions, i els ofereix tota una sèrie d’oportunitats per a dur a terme els seus projectes.

El curs “Projectes europeus per a les ONG: programes i participació” presenta aquestes oportunitats d’una forma propera i dóna les eines perquè les organitzacions puguin fer, de forma independent, els primers passos per apropar-se a la realitat europea i a les seves possibilitats.

Més concretament, té com a objectius:

· Explicar la realitat i el funcionament europeus
· Revisar el marc de finançament plurianual actual
· Exposar els programes i línies de finançament principals per a ONG
· Mostrar els passos per presentar i gestionar un projecte europeu

El curs es completa amb una visita a Brussel·les (26 octubre, vols i despeses a càrrec de cada alumne) per conèixer el funcionament de les institucions europees i la seva relació amb organitzacions externes.

Persones destinatàries

El curs va dirigit a tècnics i directius d’organitzacions del tercer sector interessades en apropar-se a Europa. Es tracta d’un curs que comença des d’una perspectiva força general però que es va concretant per tal de donar indicacions i eines als seus participants per a que puguin aplicar aquests coneixements en el seu dia a dia, durant el curs i també un cop aquest finalitzi.

(Aquest curs ja s’ha celebrat.)

Dates

Cada dilluns i dimecres entre el 19 de setembre i el 19 d’octubre de 2016, de 16 a 19 hores.

Durada total

27 hores.

Lloc

CIEMEN. Rocafort, 242 bis, 08029 Barcelona.

Preu

Gratuït.

Organitzen

CIEMEN i MAC Partners.

Col·labora

Ajuntament de Barcelona.

Díptic del curs (PDF)

Programa

Mòdul 0. Per què mirar a Europa?

Aquest mòdul servirà com a presentació del curs i posarà de manifest els motius pels quals les ONG poden beneficiar-se d’un apropament a Europa.

 • Obertura
 • Objectius del curs i presentació dels participants
 • La importància de presentar-se a Europa i al món

Durada: 3 hores
Ponents: Ajuntament de Barcelona, CIEMEN, Albert Segura i Cristina Mont.

Mòdul 1. Període de programació 2014-2020

Aquest primer mòdul situarà els participants pel que fa als programes inclosos en el marc financer plurianual actual i abordarà les prioritats polítiques de la UE.

 • Marc financer plurianual 2014-2020
 • Tipologia de fons europeus (programes comunitaris, fons estructurals, etc.)
 • Prioritats de la Unió Europea per al 2020
 • Participació de les ONG

Durada: 3 hores
Ponents: Cristina Mont i Natàlia Segura

Mòdul 2. Fonts de finançament per a ONG

El segon mòdul ofereix una visió de les oportunitats de finançament de la UE per a organitzacions que treballen en cooperació al desenvolupament, ajut humanitari, l’àmbit social i el mediambiental.

 • Visió global dels programes
 • Programes de cooperació exterior
 • Programes socials, culturals i mediambientals a la UE
 • Programes regionals

Durada: 3 hores
Ponents: Cristina Mont i Natàlia Segura

Mòdul 3. Suport institucional a Catalunya

Aquest mòdul comptarà amb una presentació de la Delegació de la Generalitat a la UE, que explicarà quin suport poden trobar les ONG per a influir a Europa i impulsar projectes europeus.

 • Catalunya i Europa
 • Funcions de la Delegació
 • Suport en la recerca de fons europeus

Durada: 3 hores
Ponent: Per confirmar

Mòdul 4. De la idea al projecte europeu

Aquest mòdul té com a objectiu que els participants entenguin el procediment per passar d’una idea de projecte propi a una proposta de projecte que encaixi en el marc lògic dels projectes europeus.

 • Identificació de necessitats i capacitats
 • Encaix amb la convocatòria
 • Plantejament i redacció d’una proposta

Ponent: Cristina Mont
Durada: 3 hores

Mòdul 5. Taller: presentació d’un projecte europeu

Durant aquest mòdul es realitzaran un conjunt d’activitats per a aprendre eines i mètodes de presentació d’un projecte europeu.

 • Anàlisi d’una convocatòria
 • Plantejament d’una idea de projecte
 • Constitució del partenariat
 • Redacció d’objectius, enfocament i resultats
 • Creació de paquets de treball i cronograma

Ponent: Cristina Mont
Durada: 3 hores

Mòdul 6. Preparació i gestió financera d’un projecte europeu

Part 1

 • Cicle de vida del projectes des d’un punt de vista administratiu i financer
 • Estructura del pressupost i categories de despesa
 • Despeses reals, unitàries i suma global
 • Els documents clau i l’origen de les regles financeres i administratives

Part 2

 • Regles contractuals i financeres aplicables als diversos tipus de projectes
 • Producció de documents administratius per justificar les despeses dels projectes (eines per a la justificació i gestió documental)
 • Gestió financera del projecte de partenariat
 • Avaluació i preparació dels informes financers
 • Auditories

Ponent: Albert Sorrosal
Durada: 6 hores

Mòdul 7. Execució del projecte

El darrer mòdul oferirà una visió dels elements a tenir en compte per tal d’arrencar i executar correctament un projecte europeu.

 • Negociació i signatura
 • Posada en marxa
 • Seguiment del pla de treball
 • Estratègia de comunicació, difusió i explotació
 • Gestió de la qualitat
 • Avaluació, seguiment, impacte i sostenibilitat

Ponent: Cristina Mont
Durada: 3 hores

Professorat

Cristina Mont, directora executiva de MAC Partners i consultora en projectes europeus i comunicació.
Natàlia Segura, consultora de MAC Partners en projectes europeus i comunicació.
Albert Segura, soci de MAC Partners i expert en política europea.
Albert Sorrosal, expert de la Comissió Europea.

Les places estan exhaurides.